:: ยินดีต้อนรับ :: กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ :: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ::
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการฉลี่ยภาระงานสอนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการฉลี่ยภาระงานสอนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
ดาวน์โหลดเอกสาร : n20231009124227.pdf

เวลา : 2023-10-09 12:42:38
โดย : ธรรมนูญ จูทา
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน