:: ยินดีต้อนรับ :: กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ :: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ::
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง ผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
----------------------------------------------------------

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565  บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศผลการเปลี่ยนสาขาวิชาตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศและกำหนดให้ผู้ได้รับการเปลี่ยนสาขาวิชาไปรายงานตัวดังรายละเอียดแนบท้ายนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20220328113249_ผลการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา_2565.pdf

เวลา : 2022-03-22 11:32:49
โดย : นายวิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน