:: ยินดีต้อนรับ :: กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ :: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ::
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
----------------------------------------------------------

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ที่มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษายื่นความจำนงขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้ ภายในวันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามเอกสารแนบท้ายนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20220211160927_กำหนดการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา.pdf

เวลา : 2022-02-11 12:45:41
โดย : นายวิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน