ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริตา พิมพันธุ์
รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาติชาย เกียรติพิริยะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทพญ.พัชราวลัย จิวสืบพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย นิ่มนวล
กรรมการ

อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
กรรมการ

นายธรรมนูญ จูทา
กรรมการและเลขานุการ