อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาติชาย เกียรติพิริยะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทพญ.พัชราวลัย จิวสืบพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ
กรรมการ

อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
กรรมการ

นายธรรมนูญ จูทา
กรรมการและเลขานุการ