อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
รองผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ
รองผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
รองผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายธรรมนูญ จูทา
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน