ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง ผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศผลการเปลี่ยนสาขาวิชาตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศและกำหนดให้ผู้ได้รับการเปลี่ยนสาขาวิชาไปรายงานตัวดังรายละเอียดแนบท้ายนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20200322090714_20200322_ผลการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา.pdf

เวลา : 2020-03-22 09:07:14
โดย : นายวิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน