ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง ผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

 
          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศผลการเปลี่ยนสาขาวิชาตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศและกำหนดให้ผู้ได้รับการเปลี่ยนสาขาวิชาไปรายงานตัวดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20190305154933_20190305_ผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชา.pdf

เวลา : 2019-03-05 15:49:33
โดย : นายวิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน