ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒
----------------------------------------------
               ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยกำหนดเกณฑ์และวิธีการไปแล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓  จึงกำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาดังเอกสารแนบต่อไปนี้ และให้ตรวจสอบสาขาวิชาที่อนุญาตให้เปลี่ยนสาขาวิชาได้ดังเอกสารแนบนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20200220150041_20200220_ประกาศเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา.pdf

เวลา : 2020-02-20 15:00:41
โดย : นายวิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน