แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร

แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร    ใช้แนบเอกสารเล่มหลักสูตร (มคอ.2) และ แบบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08 กรณีเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20161012095053_ผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร.docx

เวลา : 2016-10-12 09:52:45
โดย : กัญจนพร (กบ)
สังกัด : กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ