การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 24

      การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 24
โดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) และสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)“การเรียนรู้ที่ยั่งยืนในสังคมดิจิทัล Learning in the Digital Society”  วันที่ 6 กันยายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขยายเวลารับบทความถึง 30 มิถุนายน 2567 นี้
      รายละเอียดเพิ่มเติม https://gnru.org/news/news12.php
 

เวลา : 2024-04-24 14:43:57
โดย : ธีระศักดิ์ อ่องทิพย์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน