ประกาศตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2563

ประกาศตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2563
1) สำหรับนักศึกษา ที่จะดู #ตารางเรียน ที่มีข้อมูลการติดต่อผู้สอน ให้ทำการ Login เข้าระบบ ระบบงานสำหรับนักศึกษา ที่เว็บ https://regis.nsru.ac.th เลขประจำตัวนักศึกษา และ รหัสผ่าน  หลังจากนั้นเลือก เมนูตารางเรียน โดยจะแสดงข้อมูล ห้องเรียน  เวลาเรียนของรายวิชา และ #เพิ่มเติม ข้อมูล #ผู้สอน #เบอร์โทรศัพท์ และ #อีเมล์ 
2) กำหนดการ ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 3/2563 สามารถ ดำเนินการ ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ได้ที่ https://regis.nsru.ac.th เมนู ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 เม.ย. 2564เป็นต้นไป

เวลา : 2021-03-29 13:30:46
โดย : พณิดา สุขใจ
สังกัด : ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน