ประกาศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
28-06-2020  :   กำหนดการ ลง ทะเบียนเพิ่มรายวิชา นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2563  สามารถ ดำเนินการ ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ได้ที่ http://regis.nsru.ac.th/ เมนู ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15  กรกฏาคม 2563 เป็นต้อนไป