ประกาศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
01-12-2016  :  
ประชาสัมพันธ์
ตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งมีการปรับปรุง อาคารเรียน 9 คณะครุศาสตร์และมอบหมายให้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดตารางเรียนตารางสอน
ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 ไปยังอาคารโรงเรียนสาธิตแห่งที่ 2 แล้วนั้น เนื่องจากสำนักงานอธิการบดีแจ้งว่าอาคารเรียนดังกล่าวคาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จและใช้งานได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 ธค 2559 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกแก่คณาจารย์และนักศึกษาที่ต้องใช้อาคารเรียนดังกล่าว..