ข้อมูลติดต่อ

หน่วยงานหลัก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารอำนวยการ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี
เลขที่ 398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ 0-5621-9100 ต่อ 1200 (กลุ่มงานบริหาร) 1204 (กลุ่มงานทะเบียน ฯ) 8709 (กลุ่มงานส่งเสริม)

หน่วยให้บริการย่อย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารครุศาสตร์ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในเมือง
เลขที่ 398 หมู่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5621-9100 ต่อ 1212

E-Mail:  apr@nsru.ac.th
regis@nsru.ac.th