ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ  โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 1200

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล   โทรศัพท์ : 056-219-100 ต่อ 1204, 1206, 1207

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  โทรศัพท์ : 056-219-100 ต่อ 1208