ข้อมูลติดต่อ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารอำนวยการ (14)
เลขที่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

E-Mail:  apr@nsru.ac.th
regis@nsru.ac.th

กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 1200, 1203

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ : 056-219-100 ต่อ 1204, 1206

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ
โทรศัพท์ : 056-219-100 ต่อ 1208, 1209, 1211