ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริตา พิมพันธุ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย นิ่มนวล
รองผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
รองผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายธรรมนูญ จูทา
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน