ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 8702
อีเมล : pranee.n@nsru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริตา พิมพันธุ์
รองผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 8703
อีเมล : parita.p@nsru.ac.th


อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ
รองผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 8704
อีเมล : ekkawit.s@nsru.ac.th


อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง
รองผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 1204
อีเมล : warachanan@nsru.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 1211
อีเมล : suwanna.k@nsru.ac.th, Suwanna6605@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย นิ่มนวล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 8704
อีเมล : nattachai.n@nsru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 1204
อีเมล : tanapat.w@nsru.ac.th


นายธรรมนูญ จูทา
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 8708
อีเมล : thamanoon.j@nsru.ac.th