คำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2530 เล่ม 1

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2530 เล่ม 2

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2530 เล่ม 3

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2536 เล่ม 1

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2536 เล่ม 2

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2536 เล่ม 3

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543 เล่ม 1/1

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543 เล่ม 2

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543 เล่ม 4

คำอธิบายรายวิชา