ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ปีการศึกษา 2560  บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการเปลี่ยนสาขาวิชาตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศและกำหนดให้ผู้ได้รับการเปลี่ยนสาขาวิชาไปรายงานตัวดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20170330142654_ผลการเปลียนสาขาวิชา.pdf

เวลา : 2017-03-26 10:13:01
โดย : วิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน