ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง ผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศผลการเปลี่ยนสาขาวิชาตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศและกำหนดการรายงานตัวดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20180305102058_20180305-ผลการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาปี 1.pdf

เวลา : 2018-03-05 10:20:57
โดย : วิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน