ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 
           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาของนักศึกษาลงในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐  โดยกำหนดเกณฑ์และวิธีการไปแล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑  จึงกำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษา  และให้นักศึกษาตรวจสอบสาขาวิชาที่อนุญาตให้เปลี่ยนสาขาวิชาได้ดังเอกสารแนบท้ายนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20171226153619_20171226_กำหนดการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา.pdf

เวลา : 2017-12-26 15:36:17
โดย : วิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน