ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนนักศึกษาต่อห้องเรียน และต่อหมู่เรียนสำหรับรายวิชา ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนนักศึกษาต่อห้องเรียน และต่อหมู่เรียนสำหรับรายวิชา ระดับปริญญาตรี
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20210908163538_2563-ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดจำนวนนักศึกษาต่อห้.PDF

เวลา : 2021-09-08 16:35:38
โดย : ธรรมนูญ จูทา
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน