ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20210908163345_2564-ประกาศแนวปฏิบัติการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา (1).pdf

เวลา : 2021-09-08 16:33:45
โดย : ธรรมนูญ จูทา
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน