ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักและวิธีการในการจัดทำหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักและวิธีการในการจัดทำหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิต
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20211201150137_ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดระบบคลังหนว่ยกิต.pdf

เวลา : 2021-12-01 15:01:37
โดย : ธรรมนูญ จูทา
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน