การขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ครบกำหนดเวลาการศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง การขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ครบกำหนดเวลาการศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
          ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ อว 0224.1/ว 480 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563  ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขยายเวลาการศึกษาอันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักศึกษาที่จะครบกำหนดเวลาการศึกษา  และหนังสือ อว 0224.1/ว 1109 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่องการขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20201026135302_Study_Expand.pdf

เวลา : 2020-10-26 13:53:02
โดย : นายวิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน