ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563

1. อ่านรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
2. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ที่มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ยื่นความจำนงขอเปลี่ยนสาขาวิชา ภายในวันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. เข้าทดสอบความรู้เพื่อคัดเลือก ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 น.  ที่คณะตามที่นักศึกษาขอเปลี่ยนสาขาวิชา
4. ประกาศผลการเปลี่ยนสาขาวิชาวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564
 
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20210216112405_20210216_เปลี่ยนสาขาวิชา_1_2563.pdf

เวลา : 2021-02-16 11:24:05
โดย : นายวิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน