ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาภาคปกติเรื่องกำหนดการจองวิชาเลือกเสรี  นักศึกษาภาคปกติ 
ภาคการศึกษาที่ 1/256

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาภาคปกติเรื่องกำหนดการจองวิชาเลือกเสรี  นักศึกษาภาคปกติ 
ภาคการศึกษาที่ 1/2560  จองล่วงหน้า  1  ภาคเรียนรอบแรก วันที่ 9 - 13 มกราคม 2560
รอบ  2  วันที่  16-18 มกราคม 2560(รอบ  2 กรณีจองไว้แล้วรอบแรกกลุ่มปิด)
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20170106134925_เลือกเสรีภาคปกติ 1-60.xlsx

เวลา : 2017-01-06 13:49:22
โดย : ธรรมนูญ จูทา
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน