ประกาศ เรื่อง ผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

บัดนี้การดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนสาขาวิชาสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองและอ่านรายละเอียด
กำหนดการและสถานที่การรายงานตัวได้ในไฟล์แนบประกาศนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20210312131347_20210312_ผลการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา_2564.pdf

เวลา : 2021-03-12 13:13:47
โดย : พณิดา สุขใจ
สังกัด : ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน