ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริตา พิมพันธุ์
รองประธานกรรมการ

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาติชาย เกียรติพิริยะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ปรีชา สนธิรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ
กรรมการ

อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง
กรรมการ

นายธรรมนูญ จูทา
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอรอุมา ยองคำกาด
ผู้ช่วยเลขานุการ