ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การกำหนดรายชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

-
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20181025151750_ประกาศ-การกำหนดรายชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.pdf

เวลา : 2018-10-25 15:17:50
โดย : QA
สังกัด : กลุ่มงานบริหารสำนักงานฯ