ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20200527113346_20200527_ปกติ_1_63_ฉ2.pdf

เวลา : 2020-05-27 10:15:13
โดย : นายวิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน