ประกาศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
17-07-2024  :   แจ้งงดให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2567 ตามประกาศปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯ วันหยุดวันอาสาฬหบูชา วันหยุดวันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา


10-05-2023  :   แจ้งงดให้บริการ ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 ตามปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย ฯ หยุดช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร


03-05-2023  :    แจ้งงดให้บริการในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
        ตามปฎิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯ หยุดวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้19-04-2023  :      แจ้งงดให้บริการชั่วคราวในส่วน อาคาร ๙ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในเมือง 
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


     ด้วยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ ภายใต้หัวข้อ “บริการด้วยน้ําใจ ทันสมัยในเทคโนโลยี” เพื่อให้ บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการให้บริการ มีความรู้ความเข้าใจและเกิดเจตคติที่ดีต่อการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพในการทํางานและสร้างความพึงพอใจในการให้บริการที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ ระหว่างวันที่ 
๒๖ - ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดสมุทรสาคร 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้28-12-2022  :   แจ้งงดให้บริการ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึง 2 มกราคม 2566 ตามปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย ฯ วันหยุดราชการกรณีพิเศษและหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่


09-12-2022  :   แจ้งงดให้บริการ ในวันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 ตามปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย ฯ หยุดช่วงวันรัฐธรรมนูญ


03-12-2022  :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่วนบริการย่อย (ม.ใน) พร้อมให้บริการในสถานที่ใหม่ ณ อาคาร 9 ชั้น 1