ประกาศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
15-08-2022  :   แจ้งงดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 16 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.00 น. สามารถติดต่อรับบริการได้ในเวลา 13.00 น เป็นต้นไป


07-07-2022  :  
กำหนดลงทะเบียนลงทะเบียนเพิ่ม
นักศึกษาภาค กศ.บป
นักศึกษาภาค โครงการ MOU ตำรวจ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2565 9 - 23 กรกฏาคม 2565
มอ. ในเมือง ติดต่อที่ห้อง 811
มอ.ย่านมัทรี ติดต่อที่ห้องทะเบียน อาคาร 10 นะครับ07-07-2022  :  
กำหนดการจองวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 จองล่วงหน้า 1 ภาคเรียน
จองในเว็บไซต์นี้ http://regis.nsru.ac.th/
ระบบงานสำหรับนักศึกษา คลิ๊ก เลือกเสรี
รอบแรก วันจันทร์ 11 – ศุกร์ 15 ก.ค.2565
(รอบ 2 กรณีจองไว้แล้วรอบแรกกลุ่มปิด)
รอบ 2 วันจันทร์ 18 - พุธ 20 ก.ค.2565
โดยนักศึกษาสามารถเข้าตรวจแผนการเรียนได้ที่
ระบบ งานสำหรับนักศึกษา
หรือ http://regis.nsru.ac.th/new/student46/plans เพื่อตรวจสอบแผนการเรียน28-06-2020  :  
ประกาศ ตารางเรียนนักศึกษาและตารางสอนสำหรับอาจารย์
นักศึกษาภาค กศ.บป
นักศึกษาภาค โครงการ MOU ตำรวจ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยนักศึกษาและอาจารย์สามารถเข้าตรวจสอบตารางกำกับการสอบและตารางสอบได้ที่ระบบงาน
สำหรับอาจารย์ผู้สอน https://bit.ly/3pBTaSS
สำหรับนักศึกษา https://bit.ly/3izkNdE
ติดต่อสอบถาม
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 ย่านมัทรี
โทร. 056-219100 ต่อ 1208
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 8 ห้อง 811 มอในเมือง
โทร. 056-219100 ต่อ 1212